Beleidsplan en doelstelling

Hoofdlijnen van het beleidsplan

lnleiding

Dit is een ingekorte versie van het beleidsplan 2014-2018. De hoofdlijnen uit het beleidsplan worden hier voor de Vrienden en andere geïnteresseerden aangegeven. Het doeI van de Stichting Vrienden Reddingmuseum is:

Het bevorderen van de bloei van het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers door het wekken en stimuleren van belangstelling voor het museum en door ter beschikking stellen van geldmiddelen voor dit museum.

Stimuleren van belangstelling voor het museum

De Vrienden

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het vormen van een groep van begunstigers, de Vrienden. De Vrienden zijn de ambassadeurs van het museum die het museum onder de aandacht van hun familie, kennissen en zakelijke relaties kunnen brengen. Het bestuur tracht de Vrienden het gevoel te geven dat het Reddingmuseum hun museum is door hen bij het museum te betrekken. Hiertoe geeft het bestuur ieder kwartaal een Vriendennieuws uit met wetenswaardigheden uit het museum. In datzelfde Vriendennieuws zal ook een artikel opgenomen zijn over de geschiedenis van het Nederlandse reddingwezen op zee, zodat de Vrienden ook inhoudelijk meer op de hoogte zijn. De Vrienden hebben permanent gratis toegang, zodat ze zelf geregeld op bezoek kunnen komen. Voor een opening van een tijdelijke tentoonstelling of een andere bijzondere gebeurtenis in het museum krijgen zij een uitnodiging. Dit vergroot ook de betrokkenheid. Voor het verstevigen van de band tussen de Vrienden onderling en met het bestuur wordt jaarlijks een Vriendendag door het bestuur georganiseerd. De Vrienden verrichten geen taken in het museum, hoewel enkele museummedewerkers en vrijwilligers wel Vriend zijn.

Bij het begin van de planperiode had het museum 140 Vrienden, waarvan enkele met partner, totaal 210 personen. De Vrienden wonen verspreid over het land, een enkeling in het buitenland. Het bestuur spant zich in om dit aantal gedurende de planperiode te Iaten groeien naar 180 Vrienden, en met partners, totaal 265 personen eind 2017.

Anderen dan Vrienden

Het Vriendennieuws heeft een ruimere distributie dan alleen de Vrienden. Relaties van het museum en sponsoren ontvangen eveneens het Vriendennieuws om belangstelling voor het museum op te wekken. Zij vormen een belangrijk netwerk voor het museum dat door de museumdirectie en het bestuur van de Vrienden gezamenlijk is ontwikkeld en in stand wordt gehouden.

Een lid van het bestuur geeft geregeld een lezing over het reddingwezen en kweekt hiermee ook belangstelling voor het museum. Die lezingen vinden meestal buiten het museum plaats op verzoek van verenigingen, serviceclubs, instellingen of bedrijven.

Ter beschikking stellen van gelden voor het museum

De Vrienden geven jaarlijks een donatie aan de Stichting Vrienden Reddingmuseum. De hoogte van het minimumbedrag wordt in de oproep daarvan in het Vriendennieuws vermeld. Het streven is het bedrag laagdrempelig te houden.

Het Vriendennieuws wordt in eigen beheer uitgegeven. Kosten zijn daardoor laag. Deze worden ruimschoots gedekt door de advertentieopbrengsten. De jaarlijkse Vriendendag wordt grotendeels betaald uit het positief saldo van het blad. Dit betekent dat de jaarlijkse donaties van de Vrienden en anderen nagenoeg volledig ten goede komen aan het museum.

De financiële bijdrage van de Vrienden aan het museum zijn niet bestemd voor de exploitatie van het museum. Het museum wordt geacht zelf kostendekkend te opereren door hun uitgaven te dekken uit entreegelden, rondvaarten, winkelverkoop en overige activiteiten, aangevuld met gemeentesubsidie en bijdragen van sponsoren. De Vrienden dragen geen verantwoording voor de exploitatie van het museum.

Jaarlijks doen de Vrienden een bijdrage aan de collectie van het museum. Bijvoorbeeld: de restauratie van een schilderij, de aanschaf van een model, de plaatsing van een beeld, een bijdrage aan de restauratie van een boot. Het betreft steeds zaken die blijvend van aard zijn. Daar zich niet ieder jaar een passende bijdrage voordoet fluctueert de hoogte van de jaarlijkse bijdrage. Gemiddeld is dit ongeveer € 2000,-

De Stichting Vrienden heeft geen verplichtingen en loopt geen enkel financieel risico. Een reserve opbouwen is strikt gezien niet nodig. Aan het eind van de vorige planperiode is van de Stichting Maritiem Centrum vanwege zijn ontbinding een behoorlijke donatie ontvangen. Het vermogen is hiermee gegroeid tot ca. € 17.000,- begin 2014. Van dit bedrag zal ca. € 15.000,- in 2015 worden besteed aan een cadeau voor de heropening van het museum na de verbouwing ten gevolge van de co-locatie van de schouwburg. Daarna zal gedurende de verdere planperiode het vermogen op € 4.000,- tot € 5.000,- worden gehouden, waardoor de mogelijkheid bestaat bij plotseling voorkomende gelegenheid een object tot een bedrag van tweemaal de jaarlijkse bijdrage te kunnen schenken.

De voorzitter, drs. H.K. Stapel Den Helder, 27 februari 2014